میوه انجدان

میوه انجدان
خواص درمانی: 1. آن را بخورید. محلل ریاه و مغیر رایحه دهان است، نسیان و بلادت را زایل می‌کند. ذهن را نیکو حفظ را زیاد، فلج القوه را درمان و احمقی را زایل می‌سازد. قدرت هاضمه را زیاد، دستگاه گوارش را تقویت، رطوبت بلغمی را نقصان، رطوبت اطراف معده را جذب و قوای جنسی را تقویت می‌کند. 2. آن را با نبات به مقدار مساوری بکوبید و بخورید. سرفه‌ای که از غلبه خون و صفرا باشد را درمان می‌کند. 3. بوییدن آن جهت فواق نافع است. ehakim.com