میوه درخت آزادمیوه درخت آزادشنبه 22 مرداد 1401تشنجات عصبی را برطرف می‌کند...
برگ درخت آزادبرگ درخت آزادچهارشنبه 12 مرداد 1401برای تحلیل ورم‌ها و انسدادهای خناز یری مفید است...
تخم گیاه آسهتخم گیاه آسهسه‌شنبه 11 مرداد 1401برای تقویت نیروی جنسی موثر است...
گیاه آسهگیاه آسهدوشنبه 10 مرداد 1401برای رفع سرفه و درمان سیاه سرفه مفید است..
آبرون صغیرآبرون صغیرسه‌شنبه 4 مرداد 1401برای رفع سردرد، چشم درد و گوش درد مفید است...
گل آدونیسگل آدونیسسه‌شنبه 28 تير 1401برای خردن کردن سنگ مثانه سفید می‌باشد...
آدونیس بهارهآدونیس بهارهيكشنبه 26 تير 1401برای قلب مفید است و قلب را تقویت و تحریک می‌‎کند...
خارهای آکاسیای عربیخارهای آکاسیای عربیدوشنبه 20 تير 1401قابض است و اسهال را بند می‌آورد...
43 نتیجه 1 از 623