افتیمون

افتیمون
خواص درمانی: 1. اگر خورده شود، مدر و قاعده آور است، برای درمان لقوه، خواب رفتن اعضای بدن و درد مفاصل مفید است، سر دردی که از فکر زیاد باشد، فکر و خیالات بد و ناپسند، جنون مانیا و خفقان را درمان می‌کند، از پیشرفت سرطان جلوگیری می‌کند و برای اشخاص پیر و سالمند و همچنین مزاج‌های سوداوی نافع است. 2. آب دم‌کرده آن را بنوشید، خون را صاف می‌کند، محلل و مسهل سودا و بلغم است. 3. یک مثقال از آن را بجوشانید و با نبات شیرین کرده بخورید. برای گوارش مفید است، برودت و سردی معده را برطرف می‌کند. ehakim.com