تخم آفتاب‌پرست

تخم آفتاب‌پرست
خواص درمانی: 1. اگر هشت گرم از آن خورده شود، سنگ مثانه را دفع می‌کند. 2. آب دم‌کرده آن را بنوشید، تب را قطع می‌کند. ehakim.com
برگ آفتاب‌پرستبرای تحلیل بردن ورم پرده دماغ اطفال و همچنین درمان نقرس و رفع پیچیدگی عصب نافع است...دوشنبه 7 آذر 1401
واژه کلیدیسنگ مثانهتب