برگ آفتاب‌پرست

برگ آفتاب‌پرست
خواص درمانی: آن را بکوبید و با شیر مخلوط کرده و ضماد کنید. برای تحلیل بردن ورم پرده دماغ اطفال و همچنین درمان نقرس و رفع پیچیدگی عصب نافع است. ehakim.com
تخم آفتاب‌پرستاگر هشت گرم از آن خورده شود، سنگ مثانه را دفع می‌کند، آب دم‌کرده آن را بنوشید، تب را قطع می‌کند...شنبه 12 آذر 1401