تخم گیاه آسه

تخم گیاه آسه
خواص درمانی: آن را بخورید. برای تقویت نیروی جنسی موثر است. ehakim.com
گیاه آسهبرای رفع سرفه و درمان سیاه سرفه مفید است..دوشنبه 10 مرداد 1401
میوه آسه چینیبرای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع ناراحتی‌های ریه نافع است...دوشنبه 6 تير 1401