میوه آلبالوی تلخ

میوه آلبالوی تلخ
خواص درمانی: 1. مقوی جگر و سپرز، مسکن اوجاع باطنی مانند کبد و طحال گرده و ظهیر و قولنج و درد پهلو است، جهت اخراج رطوبت غلیظ لزج سینه و شش و خفقان و هر عضو ضیق‌النفس و غش مفید است. 2. خوردن مخلوط کوبیده آن با ماءالعسل مدرّبول و حیض و مخرج و دافع اقسام کرم معده است. آلبالوی تلخ مضّر دماغ و احشای حارّ است و مصلح آن گلاب و روغن بنفشه می‌باشد. ehakim.com
هسته آلبالوآن را بکوبید و عصاره‌اش را بگیرید و با یک درصد وزن آن، رازیانه‌ی کوبیده مخصوط کنید و بخورید. قاعده‌آور است...سه‌شنبه 20 ارديبهشت 1401
میوه آلبالومدر و صفرا آور و اشتها آور است، اعصاب را آرامش می‌بخشد، عطش را تسکین می‌دهد، مقوی معده‌ی گرم است...دوشنبه 12 ارديبهشت 1401