میوه آلبالوی تلخ

میوه آلبالوی تلخ
خواص درمانی: 1. مقوی جگر و سپرز، مسکن اوجاع باطنی مانند کبد و طحال گرده و ظهیر و قولنج و درد پهلو است، جهت اخراج رطوبت غلیظ لزج سینه و شش و خفقان و هر عضو ضیق‌النفس و غش مفید است. 2. خوردن مخلوط کوبیده آن با ماءالعسل مدرّبول و حیض و مخرج و دافع اقسام کرم معده است. آلبالوی تلخ مضّر دماغ و احشای حارّ است و مصلح آن گلاب و روغن بنفشه می‌باشد. ehakim.com