هسته آلبالو

هسته آلبالو
خواص درمانی: مغز هسته‌ی آن را بکوبید و عصاره‌ی آن را بگیرید و با یک درصد وزن آن، رازیانه‌ی کوبیده مخصوط کنید و بخورید. قاعده‌آور است، برای التیام قرحه‌های مجرای بول و سوزش مجرای بول نافع است، برای خرد کردن سنگ کلیه و مثانه مفید است. ehakim.com
میوه آلبالوی تلخمقوی جگر و سپرز، مسکن اوجاع باطنی مانند کبد و طحال گرده و ظهیر و قولنج و درد پهلو است...چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401
میوه آلبالومدر و صفرا آور و اشتها آور است، اعصاب را آرامش می‌بخشد، عطش را تسکین می‌دهد، مقوی معده‌ی گرم است...دوشنبه 12 ارديبهشت 1401