آناغالیس

آناغالیس
خواص درمانی: 1. دو تا پنج گرم از آن را دم کرده، آب آن را صاف کنید و بنوشید. خشک کننده و بازکننده‌ی انسداد و گرفتگی مجاری عروق می‌باشد. 2. دو تا پنج گرم گل قرمز آن را دم کرده و آب آن را بنوشید. به عنوان ضد سم در درمان مار گزیدگی، یرقان، ناراحتی مغزی، هاری و بیماری ترس از آب، صرع، استسقا، جزام و مالیخولیا موثر می‌باشد. 3. آب گیاه تازه را گرفته، باعسل مخلوط نموده و در چشم بکشید. برای ضعف بینایی و زخم‌های چشم و سایر ناراحتی‌های پوستی اطراف چشم نافع است. 4. ضماد کوبیده‌ی آن برای بیرون آوردن خار و تیغ از اعضای بدن و جلوگیری از توسعه زخم‌های چرکین و بد و دقع باد سرخ و التیام جراحت‌ها مفید است. 5. قرقره‌ی با آب برگ و میوه آن برای رفع ناراحتی‌های مغزی و پاک کردن سر از بلغم و تسکین درد دندان مفید است. نام دیگر: آناغالس دشتی، عین الجمل، زغلیله طبیعت آن: طبیعت این گیاه گرم و خشک است. ehakim.com