ریشه بوته خیار

ریشه بوته خیار
خواص درمانی: خشک آن را بجوشانید و آب آن را بنوشید. مدرّ است و برای معالجه‌ی بیماری بری‌بری مفید می‌باشد. ehakim.com
واژه کلیدیبری بریمدر