آبرون صغیرآبرون صغیرسه‌شنبه 4 مرداد 1401آن را بخورید. رطوبت‌های رحم را خشک می‌کند، برای رفع سردرد، چشم درد، ورم گوش، گوش درد و سرفه مفید است...
برگ آرجونبرگ آرجونشنبه 7 خرداد 1401عصاره‌ برگ آرجون را گرفته و در گوش بچکانید. درد گوش را تسکین می‌دهد،‌ ترجیحا با تجویز پزشک انجام شود...
2 نتیجه