گل آفتابگردانگل آفتابگردانچهارشنبه 23 آذر 1401دافع سموم است، مفتح سد دماغی و کبدی و تقویت کننده معده، جگر و باه می‌باشد...
آبرون صغیرآبرون صغیرسه‌شنبه 4 مرداد 1401آن را بخورید. رطوبت‌های رحم را خشک می‌کند، برای رفع سردرد، چشم درد، ورم گوش، گوش درد و سرفه مفید است...
پوست درخت آرجونپوست درخت آرجونيكشنبه 29 خرداد 1401آب جوشانده‌ی آن را بنوشید. تب‌بُر است، به عنوان تونیک قلبی در موارد بیماری‌های قلبی مصرف می‌شود...
میوه آلبالوی تلخمیوه آلبالوی تلخچهارشنبه 21 ارديبهشت 1401مقوی جگر و سپرز، مسکن اوجاع باطنی مانند کبد و طحال گرده و ظهیر و قولنج و درد پهلو است...
آندیوآندیوسه‌شنبه 30 فروردين 1401در صورت مصرف آندیو به صورت خوراکی خاصیت تقویت کننده کبد و تصفه کننده خون را دارا می‌باشد...
تخم خیارتخم خیاريكشنبه 15 اسفند 1400ده روز، هر روز عصر یک مثقال از نیم کوب شده‌ی آن را دم کنید و آب آن را بدون شیرین کردن بنوشید، مدرّ، خنک کننده و مقوی است...
6 نتیجه