تخم آفتاب‌پرستتخم آفتاب‌پرستشنبه 12 آذر 1401اگر هشت گرم از آن خورده شود، سنگ مثانه را دفع می‌کند، آب دم‌کرده آن را بنوشید، تب را قطع می‌کند...
آبرون صغیرآبرون صغیرسه‌شنبه 4 مرداد 1401آن را بخورید. رطوبت‌های رحم را خشک می‌کند، برای رفع سردرد، چشم درد، ورم گوش، گوش درد و سرفه مفید است...
گل آدونیسگل آدونیسسه‌شنبه 28 تير 1401آب دم کرده گل آدونیس را بنوشید. ملیّن و مدرّ است، برای خردن کردن سنگ مثانه سفید می‌باشد...
میوه آسه چینیمیوه آسه چینیدوشنبه 6 تير 1401آن را بخورید. برای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع ناراحتی‌های استخوانی و ریه نافع است...
گیاه آلترنانترگیاه آلترنانترسه‌شنبه 27 ارديبهشت 1401برگ و سر شاخه‌های جوان آن را دم کرده و آب صاف کرده‌ی آن را بنوشید. صفرا آور است، تب را کاهش می‌دهد...
هسته آلبالوهسته آلبالوسه‌شنبه 20 ارديبهشت 1401آن را بکوبید و عصاره‌اش را بگیرید و با یک درصد وزن آن، رازیانه‌ی کوبیده مخصوط کنید و بخورید. قاعده‌آور است...
میوه آلبالومیوه آلبالودوشنبه 12 ارديبهشت 1401مدر و صفرا آور و اشتها آور است، اعصاب را آرامش می‌بخشد، عطش را تسکین می‌دهد، مقوی معده‌ی گرم است...
آبنوسآبنوسيكشنبه 11 ارديبهشت 1401گرد چوب آن را با آب بارهنگ بر پیشانی بمالید و چند قطه هم در بینی بریزید خونریزی بینی را قطع می‌کند...
11 نتیجه 1 از 22