پوست خیارپوست خیاريكشنبه 8 اسفند 1400پوست خیارهای بزرگ و رسیده را بکنید، بر صورت پهن کنید و پس از یک ساعت بردارید، بعد صورت را با کرم چرب کنید...
1 نتیجه