گل آفتابگردانگل آفتابگردانچهارشنبه 23 آذر 1401دافع سموم است، مفتح سد دماغی و کبدی و تقویت کننده معده، جگر و باه می‌باشد...
برگ آفتاب‌پرستبرگ آفتاب‌پرستدوشنبه 7 آذر 1401برای تحلیل بردن ورم پرده دماغ اطفال و همچنین درمان نقرس و رفع پیچیدگی عصب نافع است...
خر خیارخر خیاردوشنبه 29 فروردين 1401پاک‌کننده دماغ است، مسهل قوی و مسهل صفرا، بلغم خام و زردآب است و همچنین قاعده آور و ادرار آور می‌باشد...
3 نتیجه