میوه آسه چینیمیوه آسه چینیدوشنبه 6 تير 1401برای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع ناراحتی‌های ریه نافع است...
پوست درخت آرجونپوست درخت آرجونيكشنبه 29 خرداد 1401تب‌بُر است و به عنوان تونیک قلبی در موارد بیماری‌های قلبی مصرف می‌شود...
میوه آرجونمیوه آرجونشنبه 28 خرداد 1401تونیک و بازکننده‌ی انسداد است...
3 نتیجه