میوه آسه چینیمیوه آسه چینیدوشنبه 6 تير 1401برای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع ناراحتی‌های ریه نافع است...
شکوفه درخت خرماشکوفه درخت خرمايكشنبه 28 آذر 1400مقوی معده قابض طبع است، برای رفع تشنگی و قطع اسهال ناقع می‌باشد...
2 نتیجه