میوه درخت آزادمیوه درخت آزادشنبه 22 مرداد 1401بیست تا چهل گرم از آن را در نیم لیتر آب یا شیر ده دقیقه بجوشانید. بعد ده دقیقه درب ظرف را بسته و دم کنید...
1 نتیجه