میوه آسه چینیمیوه آسه چینیدوشنبه 6 تير 1401برای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع ناراحتی‌های ریه نافع است...
گیاه آلترنانترگیاه آلترنانترسه‌شنبه 27 ارديبهشت 1401صفرا آور و تب بر است و همچنین ترشح شیر را افزایش می‌دهد...
آهوزبانآهوزبانيكشنبه 4 ارديبهشت 1401برای درمان اسهال خونی، التیام زخم‌ها و بریدگی‌ها مفید است...
3 نتیجه