گیاه آسهگیاه آسهدوشنبه 10 مرداد 1401برای رفع سرفه و درمان سیاه سرفه مفید است..
آبرون صغیرآبرون صغیرسه‌شنبه 4 مرداد 1401برای رفع سردرد، چشم درد و گوش درد مفید است...
میوه آسه چینیمیوه آسه چینیدوشنبه 6 تير 1401برای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع ناراحتی‌های ریه نافع است...
خر خیارخر خیاردوشنبه 29 فروردين 1401مسهل قوی و مسهل صفرا، بلغم خام و زردآب می‌باشد...
برگ درخت خرمالوبرگ درخت خرمالودوشنبه 25 بهمن 1400کاهنده تب و تب بُر، تسکین دهنده سرفه نیز می باشد...
گل خرمالوگل خرمالويكشنبه 3 بهمن 1400مقوی معد است و قی، تهوع، چاقی و سرفه را درمان می‌کند...
کاسبرگ میوه خرمالوکاسبرگ میوه خرمالوسه‌شنبه 28 دی 1400سرفه‌های سخت و تنفس سخت و تهوع را درمان می‌کند...
7 نتیجه